CẢNH BÁO RỦI RO

Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro không bao hàm toàn bộ cũng như các khía cạnh quan trọng khác trong hợp đồng giao dịch hàng hoá. Rủi ro về thiệt hại trong giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hóa có thể là lớn. Vì thế, KH nên cẩn thận xem xét về những giao dịch đó có phù hợp với mục đích, tiềm lực tài chính của mình hay không. Về khía cạnh rủi ro, Khách hàng chỉ nên tiến hành giao dịch khi đã hiểu và chấp nhận các rủi ro thuộc bản chất của nghiệp vụ (cũng như rủi ro liên quan đến mối quan hệ thiết lập theo Hợp đồng). Hợp đồng giao dịch hàng hoá không thích hợp đối với đa số đối tượng tham gia giao dịch. Khách hàng phải cân nhắc và quyết định sự phù hợp của loại giao dịch này, xét cả trên phương diện kinh nghiệm hoạt động, mục tiêu, nguồn lực cũng như các điều kiện khác. Trước khi lựa chọn giao dịch, Khách hàng cần nhận biểt rủi ro tiềm ẩn dưới đây:

1. Rủi ro chung Các Hợp đồng giao dịch hàng hóa tiềm ẩn mức độ rủi ro khá cao. Mức ký quỹ ban đầu chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng giá trị giao dịch, do vậy, rủi ro của toàn bộ giao dịch là khá cao. Chỉ cần một biến động nhỏ của thị trường cũng ảnh hưởng không hạn chế đến số tiền mà Khách hàng đã ký quỹ hoặc có nghĩa vụ phải ký quỹ, gây bất lợi không nhỏ cho khách hàng. Trong một số trường hợp, Khách hàng không được hoàn lại mức ký quỹ ban đầu cũng như các chi phí khác phải nộp để duy trì vị thế của Khách hàng. Nếu biến động thị trường theo hướng bất lợi cho vị thế đang nắm giữ của Khách hàng, hoặc mức ký quỹ duy trì tăng lên, Khách hàng phải bổ sung tiền ký quỹ theo thông báo của Công ty, hoặc ngược lại, Công ty sẽ thanh lý, đóng vị thế của Khách hàng, Khách hàng có trách nhiệm phải đền bù toàn bộ thiệt hại từ giao dịch.

2. Rủi ro về thông tin và cập nhật thông tin của khách hàng Khách hàng nên tìm hiểu từ Công ty đầy đủ thông tin về các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến hợp đồng Hàng hóa Phái sinh cũng như các nghĩa vụ liên đới (Ví dụ, trường hợp Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện giao nhận hàng hoá với các điều kiện hạn chế về thời gian giao hàng). Trong một số trường hợp, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam có thể thay đổi các quy định của Hợp đồng giao dịch (bao gồm quy định về giá thanh toán).

3. Rủi ro về giao dịch Các điều kiện của thị trường (ví dụ: tính thanh khoản) và /hoặc việc vận hành của các quy tắc của thị trường (một số thị trường có thể ngừng bất kỳ giao dịch nào hay tháng giao dịch nào vượt quá quy định về phạm vi biến động giá) có thể làm gia tăng khả năng thua lỗ do không thanh toán hoặc không thực hiện được giao dịch. Hơn nữa, cơ chế xác định giá có thể gây bất lợi cho Khách hàng do các điều khoản không đồng nhất.

4. Rủi ro về khoản tiền ký quỹ và các loại phí (a) Ký quỹ: (a1) Khách hàng có khả năng bị thua lỗ và mất toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu hoặc bất kỳ khoản ký quỹ nào khác đã hoặc có nghĩa vụ ký quỹ cho đối tác để duy trì trạng thái trên thị trường phái sinh hàng hoá và hàng hoá giao ngay. Nếu thị trường biến động bất lợi cho vị thế của khách hàng, khách hàng phải ký quỹ bổ sung để duy trì trạng thái. Trường hợp không thực hiện đầy đủ yêu cầu ký quỹ trong thời gian hợp lý,  trạng thái của khách hàng sẽ bị tất toán một cách bất lợi, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán mọi thiệt hại phát sinh liên quan đến tài khoản giao dịch. (a2) Khoản tiền ký quỹ khách hàng nộp cho Công ty để giao dịch mua bán các Hợp đồng giao dịch hàng hoá không được bảo hiểm trong trường hợp Công ty phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. (a3) Khoản tiền ký quỹ khách hàng nộp cho Công ty không được đảm bảo hoặc bảo hiểm bởi Trung tâm thanh toán bù trừ – đơn vị trực thuộc Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam hoặc Thành viên thanh toán bù trừ – đơn vị do Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam cấp phép trong trường hợp Công ty phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. (a4) Vì lợi ích cá nhân của từng khách hàng nên khoản tiền ký quỹ nộp cho Công ty được quản lý tập trung ở tài khoản mở tại Ngân hàng thanh toán do Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam chỉ định. Tuy nhiên, khoản tiền này khách hàng có thể phải chịu những thiệt hại phát sinh từ các khách hàng khác nếu Công ty không có đủ vốn để bù đắp tổn thất thương mại do những khách hàng khác gây nên. (b) Phí và các chi phí khác: Trước khi tham gia giao dịch mua bán hàng hoá, Khách hàng cần tham khảo đầy đủ và rõ ràng về các loại phí khác phải trả cho giao dịch. Những chi phí phải trả này ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần của Khách hàng trong giao dịch. Đối với các giao dịch qua thị trường nước ngoài hoặc giao dịch ngoài sàn giao dịch: Các khoản tiền ký quỹ tại các tổ chức môi giới hàng hoá, môi giới hàng hoá phái sinh và hàng hoá giao ngay nhằm mục đích tham gia vào thị trường quốc tế và giao dịch ngoài sàn giao dịch có thể ít đảm bảo hơn so với việc ký quỹ trên các sàn giao dịch có tổ chức hoặc các giao dịch trong nước.

5. Rủi ro về vị thế giao dịch (a) Tất toán vị thế: Trong những thời điểm nhất định của thị trường, việc tất toán một vị thế của khách hàng có thể không hoặc khó thực hiện. (b) Các lệnh giao dịch hạn chế: Đặt lệnh hạn chế, ví dụ như lệnh “stop-loss” hay “stop-limit” không đủ hạn chế thua lỗ của bạn, bởi điều kiện của thị trường trong một số trường hợp nhất định không cho phép thực hiện lệnh này. (c) Vị thế “chênh lệch”: Một vị thế chênh lệch chưa chắc ít rủi ro hơn so với các trạng thái “âm” hoặc “dương”.

6. Rủi ro về Luật địa phương nơi hàng hoá niêm yết Giao dịch trên các thị trường khác nhau chịu sự điều chỉnh của hệ thống luật khác nhau, đặc biệt là các hàng hoá gắn với các thị trường địa phương, điều này ảnh hưởng đến phạm vi rủi ro của Khách hàng. Vì vậy, trước khi giao dịch, Khách hàng cần làm rõ các nguyên tắc, quy định liên quan đến loại hàng hoá dự định giao dịch.

7. Rủi ro về tiền tệ Mức biến động tỷ giá trong những trường hợp phải chuyển đổi đồng tiền chỉ định trong hợp đồng sang một đồng tiền khác có thể ảnh hưởng đến mức lợi nhuận hoặc thua lỗ trong các giao dịch tương lai.

8. Rủi ro về hệ thống phần mềm giao dịch Quá trình chuyển lệnh giao dịch, thực hiện, khớp lệnh, thanh toán giao dịch hầu hết được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử. Vì thế, tồn tại nhiều khả năng lỗi và ngừng hoạt động vì bất cứ lý do gì. Khả năng khách hàng phục hồi các thiệt hại bị hạn chế bởi các  nhà cung cấp dịch vụ, thị trường, trung tâm thanh toán bù trừ, và nhiều nguyên nhân khác. Khách hàng cần tham khảo từ đối tác của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam về các khả năng xảy ra liên quan đến hệ thống thiết bị giao dịch.

9. Rủi ro về giao dịch điện tử Giao dịch trên một hệ thống điện tử thường có những đặc trưng khác với hệ thống giao dịch thông thường. Nhận thức đặc trưng này, Khách hàng sẽ gặp một số rủi ro liên quan đến hệ thống, bao gồm khả năng trục trặc của phần cứng và phần mềm. Khi hệ thống gặp trục trặc, lệnh giao dịch của Khách hàng có nguy cơ không được thực hiện theo chỉ dẫn của Khách hàng hoặc bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

10. Các giao dịch ngoài sàn giao dịch Một số luật hạn chế khả năng tham gia giao dịch ngoài sàn giao dịch của các tổ chức. Tổ chức giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hóa với Khách hàng có thể đóng vai trò như cộng sự của khách hàng trong các giao dịch. Việc thanh toán một vị thế, đánh giá giá trị hợp đồng, xác định đúng mức giá hoặc đánh giá mức rủi ro liên quan là rất khó khăn hoặc trong một số trường hợp là hoàn toàn không thể thực hiện. Những hạn chế này làm tăng rủi ro trong các giao dịch. Các giao dịch ngoài sàn giao dịch chịu sự điều chỉnh rõ ràng và hạn chế thực hiện trong một số quy định. Trước khi thực hiện các giao dịch này, cần nắm rõ các điều luật và quy định điều chỉnh cùng các rủi ro có thể nhận biết trước.

11. Rủi ro khác Đối với các sàn thực hiện phương thức giao dịch đấu thầu trực tiếp (open out-cry, ring trading), quá trình giao dịch của khách hàng được thực hiện bằng việc liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch mà không có sự tham gia của một hệ thống điện tử nào. Thời gian tiếp cận với sàn giao dịch thường lâu hơn so với sàn giao dịch điện tử do quá trình truyền tin có thể gặp trục trặc, việc đặt lệnh giao dịch, xác nhận tình trạng của lệnh cần một khoảng thời gian nhất định. Khách hàng cần nhận biết rằng các thông tin và tín hiệu từ thị trường chỉ mang tính chất tham khảo. Các kết quả thực hiện giao dịch thông báo ngay sau khi đặt lệnh có thể thay đổi căn cứ vào diễn biến thực tế của Sàn giao dịch tại từng thời điểm. Vì vậy, khách hàng cần nhận biết và chấp nhận những khả năng sau: 

– Trong điều kiện thị trường không biến động nhiều, chuyên viên giao dịch của Công ty cũng cần ít nhất từ 2 đến 3 phút để có thể chuyển lệnh được lên sàn. 

– Khi thị trường biến động, số lượng lệnh là rất lớn và thường tập trung vào một khoảng thời gian ngắn khi giá bắt đầu biến động nhanh. Thêm vào đó, sàn giao dịch cũng nhận được được rất nhiều lệnh và số lệnh Công ty chuyển lên chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Do vậy, để lệnh có thể lên tới sàn cần nhiều thời gian hơn. Thực tế giao dịch cho thấy khoảng thời gian này thường là 5 đến 10 phút. Thậm chí có những thời điểm broker nước ngoài nhận được quá nhiều lệnh nên không thể chuyển kịp cho broker tại sàn và phải ưu tiên những lệnh đặt trước, do vậy rất dễ xảy ra tình trạng bị dồn lệnh và khoảng thời gian cần thiết để lệnh lên sàn kéo sẽ dài hơn, có thể lên tới khoảng 20 phút. 

– Trường hợp lệnh bị huỷ sau khi đã được xác nhận cũng có thể xảy ra (dù rất hiếm khi) là do những nhầm lẫn của các broker tại sàn khi thị trường rơi vào tình trạng fast market. Các mức giá đã được xác nhận thực chất là giá ảo (được gọi là bad print và thể hiện bằng dấu # trong Time & Sales của sàn giao dịch). Theo quy định của sàn Nybot, các broker tại sàn hoàn toàn có quyền huỷ các lệnh đã xác nhận đối với giá bad print thậm chí sau khi thị trường đã đóng cửa.