Nông sản
STT
Mã hàng hóa
Tên hàng hóa
Sở giao dịch
Độ lớn hợp đồng
Đơn vị yết giá
Bước giá tối thiểu
Thời gian giao dịch
1
ZCE Ngô
CBOT
5000
0.01
0.25

Thứ 2 – Thứ 6:

Phiên 1: 08:00 – 19:45
Phiên 2: 21:30 – 01:20
(ngày hôm sau)
2
ZSE Đậu tương
CBOT
5000
0.01
0.25

Thứ 2 – Thứ 6:

Phiên 1: 08:00 – 20:45
Phiên 2: 21:30 – 02:20
(ngày hôm sau)
3
XB Đậu tương mini CBOT
CBOT
1000
0.01
0.125

Thứ 2 – Thứ 6:

Phiên 1: 08:00 – 19:45
Phiên 2: 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
4
ZLE Dầu đậu tương
CBOT
60000
0.01
0.01
Thứ 2 - Thứ 6:

Phiên 1: 08:00 - 20:45
Phiên 2: 21:30 - 02:20
(ngày hôm sau)
5
ZME Khô đậu tương
CBOT
100
1
0.1

Thứ 2 - Thứ 6:

Phiên 1: 08:00 - 20:45
Phiên 2: 21:30 - 02:20
(ngày hôm sau)
6
ZWA Lúa mì
CBOT
5000
0.01
0.25

Thứ 2 – Thứ 6:

Phiên 1: 08:00 – 19:45
Phiên 2: 21:30 – 02:45
(ngày hôm sau)
7
XC Ngô Mini CBOT
CBOT
1000
0.01
0,125
Thứ 2 - Thứ 6:

• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:45
(ngày hôm sau)
8
XW Lúa mì mini CBOT
CBOT
1000
0.01
0.25
Thứ 2 - Thứ 6:

• Phiên 1: 08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:45
(ngày hôm sau)
9
KWE Lúa mì Kansas CBOT
CBOT
5000
0.01
0.25
Thứ 2 - Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
10
ZRE Gạo thô
CBOT
2000 cwt
0.01
0.5
Thứ 2 - Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 - 09:00
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)